Công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2019

Đăng lúc: 21:02:06 02/08/2019 (GMT+7)

Thực hiện Kế hoạch CCHC năm 2019 của UBND huyện, UBND xã đã ban hành báo cáo số 17/BC-UBND ngày 02 tháng 5 năm 2019 báo cáo Công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2019

 ỦY BAN NHÂN DÂN          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

   XÃ HOẰNG TIẾN                              Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 


     Số: 17/BC-UBND                          Hoằng Tiến, ngày 02 tháng 5 năm 2018                                                                                                                   

 

BÁO CÁO

          Công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2019

 


I . CÔNG TÁC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN

1. Về tổ chức chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính (CCHC)

1.1.Thực hiện Kế hoạch CCHC năm 2019 của UBND huyện, UBND xã đã xây dựng và ban hành Kế hoạch CCHC 2019 (Kế hoạch cải cách hành chính số 02/KH-UBND ngày 03/01/2019);

1.2. Tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 108/KH-UBND ngày 28/9/2018 của UBND huyện về triển khai thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC.

1.3. Triển khai thực hiện Kế hoạch kiểm soát TTHC năm 2019 (Kế hoạch số 03/KH-UBND ngày 03/01/2019); Quyết định số 09/QĐ-UBND ngày 18/3/2019 về việc ban hành Kế hoạch thực hiện áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001: 2015 vào hoạt động của UBND xã Hoằng Tiến.

2. Công tác tuyên truyền cải cách hành chính

Tập trung phổ biến, tuyên truyền về Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2011-2020, Kế hoạch CCHC nhà nước giai đoạn 2016-2020, Kế hoạch CCHC năm 2019 của tỉnh, huyện, xã và các văn bản khác về công tác CCHC để nâng cao nhận thức của đội ngũ cán bộ, công chức và các tầng lớp nhân dân về vai trò, ý nghĩa của công tác CCHC, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác CCHC trên địa bàn xã.

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

1. Cải cách thể chế

- Tiếp tục hoàn thiện thể chế quản lý nhà nước và đổi mới nâng cao chất lượng công tác xây dựng văn bản QPPL. Kiểm soát chặt chẽ việc thực hiện quy trình xây dựng và ban hành văn bản QPPL; tăng cường công tác kiểm tra, xử lý văn bản Quy phạm pháp luật theo quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản QPPL.

- Công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật tiếp tục được triển khai có hiệu quả. Nâng cao chất lượng công tác kiểm tra văn bản nhằm phát hiện các văn bản trái thẩm quyền, nội dung trái pháp luật và không phù hợp thực tế để kiến nghị sửa đổi, bổ sung hủy bỏ theo quy định. Trên cơ sở quy định của pháp luật và Kế hoạch số 04/KH-UBND ngày 03/01/2019 của UBND xã về triển khai công tác xây dựng văn bản QPPL năm 2019, UBND xã đã giao công chức Tư pháp – Hộ tịch là đầu mối giúp UBND xã tiến hành kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật theo quy định. Qua kiểm tra, 6 tháng đầu năm 2019 UBND xã không ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Tuy nhiên, thực hiện chức năng theo quy định, Công chức Tư pháp đã kiểm tra 12 Quyết định áp dụng QPPL của UBND xã; đồng thời hướng dẫn các bộ phận chuyên môn thực hiện việc ban hành văn bản đúng thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản theo quy định của pháp luật.

2. Cải cách thủ tục hành chính (TTHC) và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông

2.1. Cải cách thủ tục hành chính

- Thực hiện cải cách thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước theo quy định của Chính phủ, các bộ, ngành, UBND tỉnh: Tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 29/KH-UBND ngày 14/4/2019 của UBND huyện về triển khai thực hiện Kế hoạch hành động đẩy mạnh CCHC, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, hỗ trợ phát triển doanh nghiệp và nâng cao năng lực cạnh tranh tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2016-2020 ban hành kèm theo Quyết định số 1025/QĐ-UBND ngày 04/4/2017 của UBND tỉnh Thanh Hóa.

- Kiểm soát thủ tục hành chính: UBND xã đã ban hành Kế hoạch số 03/KH-UBND ngày 03/01/2019 về thực hiện kiểm soát TTHC năm 2019.

- Công khai thủ tục hành chính. 100% thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết được niêm yết công khai tại Bộ phận một cửa UBND xã. Tổng số thủ tục hành chính thực hiện đến thời điểm hiện tại là: 175 TTHC/50 lĩnh vực; niêm yết công khai, minh bạch tất cả các TTHC đã được Chủ tịch UBND tỉnh công bố từ quy trình, thời gian giải quyết, phí và lệ phí theo quy định.

2.2. Tình hình thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông:

          - Thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC; trên cơ sở kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của UBND tỉnh, UBND xã đã triển khai thực hiện Kế hoạch và duy trì thực hiện có hiệu quả cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết TTHC tại Bộ phận Tiếp nhận & Trả kết quả UBND xã, đồng thời thực hiện tốt việc Quy định công khai kết quả giải quyết TTHC, Công khai xin lỗi trong giải quyết TTHC để nâng cao sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn xã.

          - Ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả UBND xã (Quyết định số 06/QĐ-UBND ngày 07/3/2019), tiếp tục duy trì thực hiện tốt việc đưa TTHC đã được công bố vào thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả UBND xã theo Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ; thực hiện giải quyết TTHC đúng quy trình, thời gian giải quyết, phí và lệ phí đảm bảo theo quy định.

          - Kết quả giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông 6 tháng đầu năm 2019 như sau:

+ Tổng số hồ sơ tiếp nhận giải quyết : 1539 hồ sơ. Trong đó:

   - Số hồ sơ đã giải quyết: 1440 hồ sơ. Trong đó:

              - Số hồ sơ đã giải quyết trả đúng thời hạn: 1440 hồ sơ = 100%;

              - Số hồ sơ giải quyết quá hạn: 0 hồ sơ;

             - Số hồ sơ đang giải quyết chưa đến hạn: 99 hồ sơ;

3. Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước:

Hầu hết các chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức, biên chế của địa phương đều thực hiện đúng theo quy định tại nghị định số 92/2009/NĐ- CP, ngày 22 tháng 10 năm 2009 Về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã.

4. Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức

          Thực hiện quy hoạch, đào tạo, bồi dưng, bố trí sắp xếp cán bộ, công chức:

UBND xã bố trí việc làm và cơ cấu công chức theo đúng trình độ đào tạo, trong kỳ báo cáo có 15 cán bộ, công chức đã tham gia Lớp Bồi dưỡng kiến thức Quản lý nhà nước ngạch chuyên viên, hầu hết cán bộ, công chức chuyên môn của xã đều tham gia học các lớp bồi dưỡng, tập huấn của Huyện, Tỉnh mở.

          Tổ chức bình xét khen thưởng, kỷ luật cán bộ công chức hàng năm theo đúng quy định. Tổ chức đánh giá, phân loại chất lượng và quản lý cán bộ, công chức, tạo động lực để cán bộ, công chức làm việc có hiệu quả hơn.

          Thường xuyên kiểm tra, phân loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cán bộ, công chức để có biện pháp đánh giá chất lượng hoàn thành nhiệm vụ hàng năm của cán bộ, công chức.

- Về cán bộ, công chức cấp xã: Tổng số, chất lượng cán bộ, công chức cấp xã đến thời điểm hiện tại là: 22 người

Trong đó:

* Cán bộ: 10 người

+ Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ: không người =.... %; Đại học: 08 người = 80 %; Cao đẳng: không người = .... %; Trung cấp: 02 người = 20 %; sơ cấp: 00 người = .... %; chưa qua đào tạo: 00 người  .... %

+ Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp: 00 người = ....%, Trung cấp: 10 người = 100 %; Sơ cấp: không người = .....%.

* Công chức: 12 người.

+ Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ: 0 người = ..... %, Đại học: 10 người = 83,3%; Cao đẳng: ..... người = ....%; Trung cấp: 02 người = 16,7 %.

+ Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp........;    Trung cấp:  07 người = 58,3 %; sơ cấp: 04 người = 33,3 %.

          5. Cải cách tài chính công

Thực hiện có hiệu quả Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/01/2005, Nghị định 117/2013/NĐ-CP ngày 07/10/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 của Chính phủ quy định về chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan nhà nước. UBND xã đã thực hiện khoán chi văn phòng phẩm cho các bộ phận chuyên môn thuộc UBND xã.

6.  Về hiện đại hóa nền hành chính

          Thực hiện Kế hoạch số 115/KH-UBND, ngày 18/10/2018 về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước huyện Hoằng Hóa năm 2019 để triển khai thực hiện. Kết quả UBND xã đã sử dụng hộp thư điện tử công vụ trong trao đổi công việc hàng ngày; Hệ thống một cửa điện tử hỗ trợ giải quyết TTHC tại Bộ phận một cửa xã được triển khai thực hiện và hoạt động có hiệu quả; phần mềm theo dõi nhiệm vụ đã được triển khai áp dụng tại UBND xã.

          III. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM 6 THÁNG CUỐI NĂM 2019

          1. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, đặc biệt là nâng cao trách nhiệm, vai trò trực tiếp chỉ đạo của người đứng đầu cơ quan trong tổ chức thực hiện các nhiệm vụ CCHC.

          2. Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng công tác xây dựng văn bản, văn bản quy phạm pháp luật; kiểm soát chặt chẽ việc thực hiện quy trình xây dựng, ban hành văn bản của chính quyền địa phương. Đảm bảo 100% văn bản được thực hiện đúng quy trình xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

          3. Thực hiện đầy đủ, kịp thời việc cập nhật, niêm yết công khai TTHC theo quy định của Chính phủ và hướng dẫn của Văn phòng chính phủ; đảm bảo 100% TTHC và các quy định có liên quan được cập nhật công bố đầy đủ, kịp thời; tiếp tục thực hiện Quyết định 876/2017/QĐ-UBND của UBND tỉnh quy định về công khai kết quả giải quyết TTHC, công khai xin lỗi trong giải quyết TTHC.

          4. Tập trung thực hiện có hiệu quả Kế hoạch ban hành kèm theo Quyết định số 3342/QĐ-UBND ngày 05/9/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh, Kế hoạch số 108/KH-UBND ngày 28/9/2018 của Chủ tịch UBND huyện về triển khai thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC trên địa bàn xã.

          5. Kiểm soát chặt chẽ ngân sách nhà nước chi thường xuyên và đầu tư công; tiếp tục thực hiện đổi mới cơ chế tài chính đối với đơn vị hành chính sự nghiệp.

          6. Tiếp tục tuyên truyền và đẩy mạnh việc triển khai, cung cấp, tiếp nhận, giải quyết, xử lý hồ sơ thủ tục hành chính trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 theo Quyết định số 877/QĐ-TTg ngày 18/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ; Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả TTHC qua dịch bụ Bưu chính công ích đến các tổ chức, cá nhân trên địa bàn xã và các văn bản chỉ đạo của huyện.

          7. Tiếp tục đấy mạnh, nâng cao công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về cải cách hành chính cho cán bộ, công chức, viên chức, nhân dân, tạo sự chuyển biến tích cực trong thực hiện cải cách hành chính; tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện cải cách hành chính. Gắn việc thực hiện công tác cải cách hành chính với công tác thi đua khen thưởng để nâng cao trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức trong thực thi nhiệm vụ.

            Trên đây là báo cáo tình hình thực hiện cải cách hành chính 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019 trên địa bàn xã. UBND xã Hoằng Tiến báo cáo để phòng Nội Vụ có cơ sở tổng hợp báo cáo UBND huyện.

 

       Nơi nhận:                                                                                   KT. CHỦ TỊCH

- Phòng nội vụ UBND Huyện (B/C);                                           PHÓ CHỦ TỊCH      

- Đảng ủy- HĐND-UBND (B/C);

- Công chức xã;                                           

- Lưu vp.

                                                                                               

                                                                                        

      Nguyễn Văn Trọng                                                                         

                                 


 

Kết quả giải quyết TTHC
Truy cập
Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
259064